amt-metriks_random_06.jpg
O Nama | Prodajni program | ZIPLOCK | Zastupništva | Reference | Kontakt | Akcija | WEBSHOP

SÄKAPHEN – PASTA ZA ČIŠĆENJE

 

1. Sastav (priprema) tvornička oznaka


Podaci o proizvodu
Trgovački naziv:  SÄKA pasta za čišćenje

Podaci o proizvođaču /dobavljaču     
Naziv: SÄKAPHEN   GmbH     D-45964 Gladbeck
Telefon: +49(0)2043 / 947-0            
Telefax: +49(0)2043 / 947-130

Ovlaštenje za davanje informacija
Informacija:   SÄKAPHEN GmbH
Telefon za hitne informacije:  +49(0)2043 / 947-0
 

2. Podaci o sastojcima

Kemijska karakteristika

Opis :  mineralno ulje ugljikovodika s anorganskim punilima
Opasni sastojci:  CAS-No./ Oznaka/R-serija/Prepoznavanje:  ne nalazi
Identifikacijski brij:   81
 

3. Moguće opasnosti:

ne nalaze se

4. Mjere za prvu pomoć

Poslije dodira sa kožom
Opčenito , proizvod ne nadražuje kožu
Poslije dodira sa očima
Oči otvorenih kapaka nekoliko min ispirati tekučom vodom           
Poslije gutanja
U slučaju dugotrajnih teškoća zatražiti liječničku pomoć

5. Mjere za protupožarnu zaštitu

Prikladna sredstva za gašenje požara
Pjena Co2 , sredstva za suho gašenje požara, mlaz vode.
Sredstva za gašenje požara postaviti u blizini

6. Mjere pri nekontroliranom istjecanju / oslobađanju

Mjere osobne zaštite
Nisu potrebne nikakve posebne mjere zaštite
Mjere zaštite okoliša
Ne ispuštati u kanalizaciju, na površinu voda i u podzemne vode.
Postupak čišćenja / sredstvo
uobičajni alat ( lopatica za struganje, druga lopatica i sl.) sa prikladnim alatom pokupiti pastu

7. Upotreba i skladištrenje

Upotreba

Zahtjevi za skladišni prostor i spremišta
Dobro zaštititi utore u podu
Opći zajednički savjeti
nema ih

 

Skladištenje 

Savjeti za sigurnije rukovanje
Pri prikladnoj primjeni nisu potrebne nikakve posebne mjere

8. izlaganja i osobna zaštitna oprema

Dodatni savjeti za konstrukciju tehničkog postrojenja
nema daljih navoda – vidi točku 7.
Uslovi za radna mjesta nadzore graničnih vrijednosti
Nema ih

 
Sredstva osobne zaštite
 
Zaštita očiju
zaštitne naočale koje prijanjaju uz lice
Zaštita ruku
zaštitne rukavice
Zajedničke mjere zaštite
potrebno je poštivati uobičajne mjere opreza pri rukovanju kemikalijama.

9. Tehnički podaci

Oblik
pasta 
Boja
sivo-bijela 
Miris
bez mirisa
 
 

 
Sigurnosni podaci

Gustoća kod 20°C
oko 1 g / cm3
Faktor dielektričkog gubitka tan. d kod 20 °
ispod 0,002
Otpornost na proboj kod 50Hz i 20° 
oko 100KV / 100cm
Točka paljenja
> 200°C
Kiselost
oko 0,5, Sadržaj pepela : 33%
Dielektrička konstanta Î
otprilike 3. kod 50 Hz I 20°C.
Ledište
oko -40°
Specificifični otpor
V 20 °C = 10 W /cm
Gubitak težine nakon 30 sati zagrijavanja kod 200° C
ispod 3%     
Mogućnost samozapaljenja
Proizvod nije samozapaljiv
Topljivost u vodi
nije topljiv

10. Stabilnost i reakcija

Pri uobičajnim uvjetima
nema razgradnje pri propisnoj upotrebi
Štetni nusproizvodi
nisu poznati nikakvi štetni nusproizvodi
Štetne reakcije
nisu poznate nikakve štetne reakcije  

11. Podaci o trovanjima

Akutno trovanje
 
Primarni nadražaj
na koži- nema nadraživanja
na očima- nema nadraživanja
Preosjetljivost
nije poznata pojava preosjetljivosti
 
Dodatno toksikološko upozorenje
 
Proizvod ne podliježe obaveznom obilježavanju, na temelju procedura iz općih smjernica o uvrštavanju u EU, u njhovom najnovijem izdanju. Pri odgovarajućoj primjeni i propisnoj
upotrebi, prema našim iskustvima i nama dostupnim informacijama, proizvod ne izaziva po zdravlje štetne učinke.

12. Podaci o ekologiji

Podaci o uništenju (postojanost i otpadnost)

Razred opasnosti za vodu 1 (samouvrštenje)
 zanemariva opasnost za vodu.
Nije dopušteno ispuštati u podzemne vode i vode stajačice.

13. Savjet za uklanjanje otpada

Proizvod


Poštivati propise za zbrinjavanje otpada,nakon korištenja ostataka (koji više nije za upotrebu) odlaže se na deponije za otpadke ili u spalionice za otpadke. 

Nečista/propusna/pakiranja uklanjanje prema važećim odredbama
Ključna oznaka otpada 54705 Ulje/(m/ms) – mješavina
 

 

14. Odredbe za transport

Nema opasnosti u smislu odredbi u tuzemnom i inozemnom transportu.

15. Propisi


Obilježavanje prema pravnim normama EU

Pri postupanju sa kemikalijama poštivati uobičajne propise. Prema pravnim normama EU o opasnim tvarima, ovaj proizvod nije označen kao opasan.

  

Nacionalni propisi

Klasifikacija otpada prema propisu o opasnim tvarima: (nije navedeno)
Razred opasnosti za vodu:  razred 1(samouvrštenje): zanemariva opasnost za vodu

16. Ostali podaci

Navedeni podaci zasnovani su na dosadašnjem stajalištu naših saznanja, te nisu potrebna nikakva osiguranja od osobina proizvoda, a s time  u vezi niti bilo kakva zakonska ograničenja.

  copyright 2008 AMT-METRIKS. All rights reserved. www.design.ba